Bli medlem

Till Rastplats Söder kan man anknyta på olika sätt. Alla är välkomna på sina villkor, för kortare eller längre tid.

Man blir medlem genom att sätta in minst 50 kr på vårt

  • bankgiro 5128-6086 - ange "medlem", eller
  • Swishnummer 123 385 22 25 - ange "medlem",

...och mejla oss ditt namn, e-postadress och telefonnummer (uppgifterna kommer bara användas för interna utskick),

Som medlem söker man sträva efter att

• dagligen be för kommuniteten och vår värld

• fira nattvard en gång per vecka

• delta i en retreat eller pilgrimsvandring per år

• på ett eller annat sätt arbeta för medmänsklighet, fred och försoning.

Du kan också vara stödjande medlem, genom att betala ett belopp som minst motsvarar medlemsavgiften. Stödjande medlem har yttranderätt, men inte rösträtt i föreningens årsmöte.

E-postadress: rastplatssoder@gmail.com