Om oss

Rastplats Söder

- en urban kommunitet

Rastplats Söder har vuxit fram ur en längtan efter fördjupad tro genom bön och stillhet, utifrån en tro på att Gud redan är på plats hos var och en av oss. Att Gud är skapare och uppehållare av allt liv. Stillhetens mässa utgör navet i gemenskapens verksamhet.

Rastplats Söder vill också utgöra en gemenskap som visar på medkänsla och engagemang för utsatta grupper i vårt samhälle och i vår värld. En plats för ett fördjupat kärleksmöte människor emellan. En urban, öppen, kristen, ekumenisk kommunitet, som strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande gemenskap. En kristen kommunitet kan beskrivas som en gemenskap som överlåter sig till någon form av löften att leva efter, och/eller till ett arbete för gemensamma frågor, med syfte att stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd, samt vara ett tecken för kyrkans synliga enhet.

Denna tro och längtan har bland annat dragit till sig människor som kanske tidigare inte haft denna form av sammanhang, En miljö där man vågat visa sin sårbarhet och kunnat fördjupa en kanske outtalad längtan efter något som saknat tydliga konturer. I Rastplats Söder har man funnit ett utrymme, ett andrum, att odla och pröva sin gudslängtan.

Men i upptäckten av och önskan att värna gemenskapen finns en risk för stagnation. Att Rastplats Söder blir en gemenskap som man själviskt vill värna om på bekostnad av det som man själv attraherades av: öppenhet och generositet. Så kommer vi var och en med frågorna: Vågar jag sätta min tillit till detta sammanhang? Får jag vara med? Tycker du om mig? Kärlek är en bristvara och vi vill inte att den ska gå förlorad, utan istället fördjupas. Rastplats Söder kan bara vara en växtplats för mig om det samtidigt finns ett tydligt "vi". Kärleken och tilltron till livet kan bara växa i öppenhet och gemenskap.

Ytterst handlar kanske det mesta i livet om kärlek och rädslan att mista den. Inte om hur duktiga vi är och vad vi kan prestera. När vi växer i tillit och kärlek så ökar behovet av det som förr kallades "överlåtelse". Att våga leva ett liv i öppenhet och gemenskap med andra, och i kontakt med och tro på en kraft större än jag själv.

Rastplats Söders kärna är mötet: ett varsamt möte med Gud, medmänniskan och med sig själv. Ibland vill vi fly från detta möte för det är inte bara enkelt. När man kommer närmare andra människor, kommer man också nära sig själv och det är mycket som är underbart med det, men det blir också frågor som ställs på sin spets. Detta med kärlek följer oss genom livet och driver oss till det vackra, men det kan också göra oss illa. Det handlar om tillit och att våga den gång på gång, även om vi brister både i att ge och ta emot tillit.

Vi rymmer alla så många olika sidor. Ibland är vi Tomas tvivlaren. Andra gånger kan vi vara en Petrus som i ena stunden går i bräschen för något, för i nästa ögonblick förneka. Och i de mörka stunderna när rädslan tar över kan vi även bli en Judas som förråder den som står oss nära. Rastplats Söder vill erbjuda en fristad för alla.

Rastplats Söder kan beskrivas med tre ordpar: Gudstjänst och bön, samtal och retreat, diakoni och offentlighet.

· Gudstjänst och bön.

Gudstjänsten, mässan, är det centrum kring vilket Rastplats Söder utvecklas. Den återkommande enkla liturgin, som inte följs slaviskt i detalj varje gång, har dock några avgörande ingredienser: a) den gemensamma sången b) gemensam bön c) betraktelsen d) nattvarden med sina olika moment e) tystnaden med några stationer för bön, förbön, meditation och stillhet.

· Samtal och retreat

Samtalet och mötet är viktigt både i form av fikat efter mässan och i möjligheten till deltagande i en samtalsgrupp. Fikat är öppet för vem som helst där samtalet inte har några riktlinjer. I samtalsgrupperna fattar man från termin till termin beslut om vad som ska vara temat. Ofta har vi läst bibeltexter utifrån ignatianska riktlinjer.

Att delta i en eller par retreater eller pilgrimsvandringar har också varit ett viktigt inslag i Rastplats Söders koncept. När det handlar om minst en dag tillsammans, så blir det tillfälle för längre tankar, djupare gemenskap och att dra sig undan och vila från det vardagliga sammanhanget.

· Diakoni och offentlighet

Med offentlighet avses att Rastplats Söder är en offentlig verksamhet och öppen för vem som helst. Samtalsgrupperna har sina begränsningar i öppenheten för att det ska finnas en trygg ram för att dela sina liv. Men offentlighet syftar på att vi också vill vara en del av det offentliga samtalet som berör samhälle och kyrka, religion och andlighet. Detta har vi främst gjort genom olika temakvällar.

Rastplats Söder är ett sätt att gestalta kyrka, Kristusnärvaro, i en värld där smärta, lidande och förföljelse präglar många människors liv. I denna verklighet kan Guds rike ta form bara om det på ett eller flera sätt finns ett diakonalt perspektiv i Rastplats Söders liv och verksamhet. Diakonin kan handla om själavård och omsorg i olika former, men kan också ta sig uttryck i att göra något konkret för någon eller några utsatta grupper i samhället. I grund och botten handlar det om att i alla sina relationer verka för fred och försoning, lokalt och globalt, allt efter vars och ens förmåga.

Rastplats Söder har en enkel formell organisation i form av en ideell förening (se vidare föreningens stadgar). Organisationen är inget självändamål, utan finns till bara för att möjligöra:

  • Långsiktighet – en tydlig organisation skapar bättre förutsättningar för stabilitet.
  • Öppenhet – som gör verksamheten genomskinlig och tydlig.
  • Demokrati – öppen för alla som vill delta och bidra på ett eller annat sätt.
  • Ekonomiskt ansvar – en lättillgänglig och tydlig redovisning av inkomster och utgifter.
  • Arbetsgivaransvar – om Rastplats Söder vill anställa någon krävs en organisation.

Till Rastplats Söder kan man anknyta på olika sätt och det ligger inte någon värdering av någon utifrån hur man väljer att anknyta. Alla är välkomna på sina villkor, för kortare eller längre tid. Man kan anknyta på fem olika sätt:

  • Delta i mässan och/eller efterföljande fika, temakväll, retreat eller pilgrimsvandring.

  • Förbinda sig att vara med minst en termin i mässan och en samtalsgrupp och/eller förbinda sig att hjälpa till med någon praktisk insats under en termin.

  • Engagera sig i föreningens styrelse.

  • Gå med som medlem i föreningen Rastplats Söder under ett år och bli en understödjande medlem och sträva efter att

· be för kommuniteten och vår värld,

· regelbundet fira nattvard,

· delta i en retreat eller pilgrimsvandring per år,

· arbeta för medmänsklighet, fred och försoning.

Gå in som stödjande medlem, genom att betala in ett belopp minst motsvarande medlemsavgiften. Stödjande medlem har yttranderätt, men inte rösträtt i föreningens årsmöte.

Läs mer här om att bli medlem eller att gå in som stödjande medlem.

Föreningen samarbetar med Andreaskyrkan (som tillhör Equmeniakyrkan), och har inga planer på att starta en ny församling.


Andreaskyrkan

Högbergsgatan 31

116 20 Stockholm